PRIVACYBELEID

Via de verschillende onderdelen die de website vormen, kan de gebruiker deze bezoeken, er informatie verkrijgen, gebruik maken van een set van applicaties of tools en zich registreren voor diensten.

Na zichzelf geïdentificeerd te hebben en zijn persoonlijke gegevens in te vullen is het eenvoudig voor de gebruiker om verdere informatie te verkrijgen via de contactformulieren. Alle en eender welke gegevens die door de gebruiker verstrekt zijn, worden in totale vertrouwelijkheid behandeld. Zowel de organisatie die verantwoordelijk is voor de bestanden en de personen die deelnemen aan elke fase van deze behandeling, samen met de entiteiten die ze ontvangen, voorzien van de machtiging van de gebruiker, verbinden zich er uitdrukkelijk toe om de vereiste controleniveaus toe te passen om de veiligheid van de gegevens van persoonlijke aard te beschermen en om te voorkomen dat zij worden gewijzigd, onjuist gebruikt, verloren, gestolen, behandeld of toegang verlenen op een ongeoorloofde wijze, hetzij extern of intern binnen de eigen structuur en personeel van Vamoz, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan zij worden blootgesteld, hetzij door menselijk handelen of door toedoen van fysieke en natuurlijke elementen. Het wordt ook gegarandeerd dat deze gegevens worden behandeld en opgenomen in bestanden, programma’s, systemen, apparatuur, lokalen en centra die aan de vereisten en voorwaarden van integriteit en veiligheid voldoen. Niettegenstaande het voorgaande, wordt de gebruiker op de hoogte gebracht en hierbij uitdrukkelijk gewaarschuwd dat de veiligheidsmaatregelen op het internet niet onfeilbaar zijn.

a) Browsing.

Surfen op de website van Vamoz is gratis en de gebruiker hoeft zich niet te registreren om dat te doen.

De gebruiker wordt hierbij uitdrukkelijk medegedeeld dat de website van Vamoz “cookies” gebruikt. Deze cookies zijn kleine bestanden die opgeslagen worden in de computer van de gebruiker en uitsluitend gekoppeld zijn aan een anonieme gebruiker.

Deze cookies kunnen geen gegevens van uw harde schijf of cookie-bestanden lezen die door andere leveranciers opgemaakt zijn. Cookies kunnen gebruikers slechts herkennen indien zij geregistreerd werden teneinde herhaalde registratie te voorkomen. Telkens de gebruiker de site bezoekt worden deze cookies gebruikt om de onderdelen die hem uitsluitend toebehoren, sneller te tonen. Zij bieden ook informatie over de datum en tijd waarop de gebruiker onze website het laatst bezocht alsook de geselecteerde inhoud die voor nazicht wordt gebruikt.

De gebruiker kan de browser configureren om te worden gewaarschuwd bij ontvangst van cookies op zijn harde schijf. Hiervoor dient naar de browser’s instructies en handleidingen te worden verwezen voor verdere informatie.

b) Persoonlijk gegevens.

Wanneer een gebruiker – een natuurlijk persoon – verplicht is om zijn persoonlijke gegevens te registreren, worden hij er nadrukkelijk op gewezen dat deze gegevens, samen met alle details voortkomend uit de uitvoering van de dienst noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling, de controle, het beheer en de uitvoering van de verworven diensten en producten en dat deze gegevens worden opgenomen in bestanden die zijn gemaakt voor dat doel. De invoering en registratie van persoonlijke gegevens van de gebruiker houdt de aanvaarding en uitdrukkelijke toestemming in die Vamoz toestaat om gegevens te verzamelen, archiveren en verwerken, alsook deze gegevens te bewaren gedurende de tijd vastgelegd in de toepasselijke voorzieningen.

Bovendien wordt de gebruiker ervan in kennis gesteld dat de registratie van persoonlijke gegevens de vrijwillige aanvaarding inhoudt van de behandeling van deze persoonsgegevens door Vamoz voor classificatie of indeling in categorieën om de gebruiker op de hoogte te houden en informatie te sturen. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om profielen aan te maken of dienen voor de analyse van de voorstellen die door de gebruiker worden gevraagd.

Op hetzelfde moment, door het verstrekken van deze gegevens aanvaardt de gebruiker vrijwillig het gebruik en overdracht ervan aan bedrijven die behoren tot de groep van Vamoz, met doelstellingen gelijkaardig met die in de vorige paragraaf beschreven. Vamoz is ook bevoegd om van deze bedrijven informatie te ontvangen vervat in hun gegevens om zo de persoonlijke gegevens te verwerken in een onderling verbonden wijze voor de hierboven genoemde doeleinden. De activiteiten uitgevoerd door de bedrijven en cessionaris van bovengenoemde entiteiten omvat die van financiële aard, in al zijn vormen: de vastgoed sector, advisering, communicatie kanalen, informatie diensten en vrije tijd.

Toestemming van de gebruiker voor de verwerking en overdracht in de twee voorgaande paragrafen beschreven is vrijwillig. Het gebruik ervan kan, op de wijze bepaald in de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van gegevens, worden geannuleerd op vraag van de gebruiker.

De gebruiker kan het recht op toegang, verbetering, betwisting en de annulatie ervan bekomen door te schrijven naar de partij die verantwoordelijk is voor de bestanden, namelijk Vamoz Marbella S.L. houder van CIF B93293819 geregistreerd in Málaga, diario 341, asiento 902, toom 5208, folio 129, inscripción 1a, hoja MA-120.694 met maatschappelijke zetel in Marbella, Calle de los Helechos, 72B.

Niettegenstaande het bovenstaande kunnen er gevallen bestaan waarin de dataset is gearchiveerd onder de verantwoordelijkheid van een andere entiteit dan Vamoz Marbella S.L. (samenwerkingsverdragen of gemeenschappelijke promoties van producten of diensten). Over die omstandigheid wordt de gebruiker uitdrukkelijk ingelicht.

Tenslotte wordt de gebruiker geïnformeerd dat webpagina’s van Vamoz Marbella S.L. links naar andere websites van andere entiteiten kunnen bevatten (bedrijven, instellingen of organisaties die geen verband houden met Vamoz). Vamoz Marbella S.L. is niet aansprakelijk voor de registratie van de persoonlijke gegevens van de gebruiker op deze websites.